Authors

 
M.K.
Ph.D. (Kobe University, JAPAN)
2008 – 2011 Assistant Professor of an university (1)
2011 – 2018 Assistant Professor of an university (2)
2018 – 2021 Vice President of a company
2021 – present Associate Professor of an university (3)